مشخصات

راهکار ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز با استفاده از محصول پلاک‌خوان تجمیع شده علاوه بر ثبت تردد تمام خودروهای عبوری، با اتصال به سیگنال چراغ قرمز امکان تشخیص و ثبت حضور خودرو در منطقه‌ی خط کشی عابر پیاده و یا عبور از خط کشی عابر پیاده در زمان چراغ قرمز را فراهم می‌کند.

این راهکار برای خودروهایی که در زمان چراغ قرمز روی خط کشی عابر پیاده توقف کنند یک عکس و برای خودروهایی که در زمان چراغ قرمز از خط کشی عبور کنند دو عکس قبل و بعد از عبور از خط کشی به عنوان اثبات تخلف ثبت می‌کند. تمام خودروها پلاک‌خوانی می‌شوند و کلیه‌ی پردازش به صورت بلادرنگ برروی دوربین صورت می‌گیرد. از آنجا که پردازش روی دوربین صورت می‌گیرد نیاز به پهنای باند بالا برای ارسال ویدئو وجود ندارد و امکان ارسال عکس بر بستر اینترنت نیز فراهم شده است.

پروژه‌ها:

نام پروژه بهره بردار نهایی تعداد دوربین
۱ سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز (۵۳ نقطه) شرکت کنترل ترافیک تهران ۵۳
۲ سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز (۴۰ نقطه) شهرداری اصفهان ۴۰
۳ سامانه عبور از چراغ قرمز (۳۶ نقطه) شهرداری تهران ۳۶
۴ سامانه ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز اصفهان (۲۵ نقطه) شهرداری اصفهان ‌۲۵
۵ سامانه عبور از چراغ قرمز (۷ نقطه) شهرداری مشهد ۷