نویسه‌خوان شناسنامه محصولی است که در کنار محصولات تشخیص چهره و احراز هویت دیجیتال در یک راهکار هوشمند احراز هویت دیجیتال در انواع محصولات تحول دیجیتال قابل استفاده است. API‌ توسعه داده شده با امکان استخراج شماره سریال شناسنامه از شناسنامه‌های قدیم و جدید و خواندن شماره سریال بخشی از یک راهکار احراز هویت هوشمند است. این راهکار در انواع محصولات دیجیتال بانکی، بورسی و سایر فرآیندهای تحول دیجیتال کاربرد دارد و علاوه بر کمک به آماده‌سازی زیرساختهای توسعه شهر هوشمند در کشور با صرفه جویی در وقت و هزینه، فرآیند احراز هویت را به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند.